Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
Dla niektórych istnieje tylko ta jedna, jedyna osoba. Nikt inny nie pasuje. Nikt inny nie trafia do serca w ten sposób
— N. Roberts
(via introwertyzm-egzaltacyjny)
Reposted fromdivi divi viaunco unco
luminousfeelings
6414 78b7 500
Reposted frommartynkowa martynkowa viamexicomagico mexicomagico
1398 a41f
Reposted fromnadziejawkawie nadziejawkawie viagitana gitana
luminousfeelings
Reposted fromplumose plumose viapaintings paintings
luminousfeelings
2319 432b
Reposted fromtakeyoutomygrave takeyoutomygrave viaIriss Iriss
luminousfeelings
5028 36a1
luminousfeelings
5974 39b2 500
7903 e2b1
Reposted fromfadingwhisper fadingwhisper viagitana gitana
luminousfeelings
1687 c15e 500
Reposted fromaletodelio aletodelio viagitana gitana
luminousfeelings
I jak to bywa z ludźmi, którzy wcześnie dojrzewają, nie umieli dorosnąć.
— Haruki Murakami, "Kafka nad morzem".
Reposted fromharridan harridan viaszmaragdowykot szmaragdowykot
luminousfeelings
5850 bc5d
Reposted fromfleursdemal fleursdemal viapanizwasem panizwasem
luminousfeelings
9381 9afd 500
Reposted fromintrigante intrigante vialugola lugola
luminousfeelings
3526 d413 500
Reposted fromcalifornia-love california-love viaIriss Iriss
luminousfeelings
1773 f1ae 500
Reposted frompeper peper viamountains mountains
luminousfeelings
Szufladkowanie ludzi może Ci kiedyś przytrzasnąć palce
Reposted fromdeLioncourt deLioncourt viagitana gitana
luminousfeelings
0912 3db9
Reposted fromscorpix scorpix viausmiechprosze usmiechprosze
luminousfeelings
Kaleczą się i dręczą milczeniem i słowami jakby mieli przed sobą jeszcze jedno życie.
— Tadeusz Różewicz
Reposted frommefir mefir viapanizwasem panizwasem
luminousfeelings
luminousfeelings
Amor und Psyche
Reposted fromalmondeye almondeye viapaintings paintings
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl